İş Birliği İlkeleri

  • Sponsorluk ve Bağış

Dernek, amaç ve hayvan lehine elde edilecek fayda ne oranda olursa olsun, aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan nakdî veya aynî bağış, sponsorluk vb. gibi desteğini kabul etmeyecektir:

i. Deneylerde kullanılmak üzere hayvan üreten-satan veya deney yapan kuruluşlar*,

ii. Direkt veya dolaylı olarak hayvanların yaşam hakkı ihlalinden maddi kazanç sağlayan üretim çiftlikleri, endüstriyel hayvancılık kollarında faaliyet gösterenler,

iii. Egzotik ve/veya nesli tehlike altındaki hayvanların ticareti gibi faaliyetleri yürüten kuruluşlar,

iv. Yaban hayvanların habitatının tahrip olmasına yol açacak faaliyette bulunan kuruluşlar,

v. Hayvanların yer aldığı eğlence etkinlikleri veya spor adı altında hayvanların iradesi dışında hareket etmeye veya doğasına aykırı performansa zorlandığı (at/köpek yarışları, TV programları vs.) etkinlik düzenleyen kuruluşlar,

vi. İnsan ve insan-dışı hayvanların birer birer veya toplu olarak öldürülmesine yönelik insan kullanımına sunmak üzere; ilaç, zehir, ateşli silah, biyolojik-kimyasal madde ve içerikler üreten firmalar.

* Ortak Çıkarlar Dahilinde İş Birliği Çalışmaları kısmında bu kurumlarla sponsorluk ve bağış dışında yapılabilecek ortak çalışmaların çerçevesi açıklanmıştır.
  • Ortak Çıkarlar Dahilinde İş Birliği Çalışmaları

Dernek, laboratuvar ortamında yaşayan hayvanların mevzuatta belirtilen şartlar dâhilinde, kalan ömürlerini şiddetsiz bir ortamda geçirmeleri için sivil toplum örgütleriyle, resmî ve özel kuruluşlarla yuvalandırma amacıyla ortak çalışmalar geliştirebilir ve bunları hayata geçirebilir.

Dernek, içerikleri ve bitmiş ürünleri hayvanlar üzerinde test etmeyen kozmetik, temizlik, kişisel bakım vs. ürünleri üreten firmalarla, tüketiciyi ve toplumu bu konuda bilgilendirmek amacıyla ortak çalışmalar geliştirebilir.

Dernek, insan hakları ve hayvan hakları alanında çalışan diğer Sivil Toplum Örgütleri ile, hayvan deneyleri ile bağlantılı, insan ve insan-dışı hayvanların hakları konusunu ele alan çözüm üretmeye yönelik çalışmalar yürütebilir.

1

Deneye Hayır Derneği, insan dışı hayvanların, insanlar gibi kendi yaşamlarının öznesi olduğundan “birey” olduğunu savunur. Bu sebeple yeryüzündeki tüm canlıların eşit yaşam hakları olduğunu kabul eder. Bu kabulle, eşitlikçi, barışçıl, şiddetsiz bir yaşam sürmeleri için deneylerde kullanılan hayvanları ve haklarını korumak amacıyla kurulmuştur ve nihaî hedefi, deneylerde hayvan kullanımına son verilmesi ve yerine alternatif bilimsel yöntemlerin uygulanmasını sağlamaktır.

2

Dernek; hayvan deneyleriyle ilgili toplumu bilgilendirme amacıyla yürütülen faaliyetlerde, deneylerde kullanılan veya kullanılacak hayvanların şiddetsiz bir ortamda yaşamına devam etmesi için yaratılan çalışmalarda, gerçek ve tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapabilir.

3

Bu iş birliği sürecinde Dernek, tüzük ve manifestosunda yer alan ilkelerden ödün vermeyecek ve yandaki hususlara özellikle dikkat edecek, iş birliği ve çalışma ortakları tarafından da aynı hassasiyetin gösterilmesini bekleyecektir. İstemeden bile olsa hayvanların acı çekmesine neden olmamak veya buna sebep olanları herhangi bir şekilde desteklememek adına iş birliği politikalarımızın net şekilde anlaşılması bizim için çok önemlidir.

4

“İş Birliği İlkeleri”nde ele alınan konular dışında bir durumun ortaya çıkması halinde Deneye Hayır Derneği, ek sorular sorabilir ve taleplerde bulunabilir. Dernek kuruluş amaç ve ilkelerine aykırılık teşkil eden veya burada belirtilen hususların göz ardı edildiği durumlarda Dernek, ortak değer ve ilkelerde mutabık olunamaması durumunda iş birliği/çalışmayı sonlandırma kararı alabilir.

error: Content is protected !!