HADMEK DAVASINDA
karar.

Hayvan Deneyleri Merkezî Etik Kurulu’nda (HADMEK) mevzuata aykırı üye seçimi yapıldığı gerekçesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı aleyhine 2018’de açılan davada karar verildi. Mahkeme, Bakanlığın hukuka aykırı şekilde üye seçimi yaptığına hükmetti.

Üç yıl önce başlayan, şu an aramızda olmayan kurucumuz Burak Özgüner’in aylarca bizzat emek verdiği bu hukuk mücadelesinde yanımızda olan Av. Burcu Yağcı, Paksoy Ortak Avukat Bürosu, Arş. Gör. Necdet Umut Orcan ve Av. Ezgi Koç’a ve Mahkemeye sunduğumuz ek beyanlarda hukuksal-idari görüşlerinin yer aldığı bilirkişi raporlarıyla argümanlarımızı gerekçelendirme yönünden bizlere destek olan Dr. Öğr. Üyesi Serkan Köybaşı ve Prof. Dr. Gülriz Erişgen’e yürekten teşekkür ederiz.

Davanın Kronolojisi

 • Ekim 2018: 2014 yılında HADMEK üyesi olarak seçilen Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği temsilcisinin dört yıllık görev süresinin dolmasından ötürü, mevzuata göre HADMEK’te yer alması gereken “hayvanları koruma alanında çalışan bir sivil toplum örgütü temsilcisi” olarak, kurulda hayvanları temsil etmek üzere dört farklı örgüt aday gösterdi.
 • Kasım 2018: Aynı dernekten başka bir temsilcinin yeniden HADMEK üyesi olarak atandığı bize sözlü olarak bildirildi.
 • Kasım 2018: Henüz dernekleşmemiş olduğumuzdan (Deneye Hayır Platformu) bileşenlerimizden Hayvan Hakları ve Etiği Derneği’nin tüzel kişiliği üzerinden İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nca alınan bu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtık.
 • Aralık 2018: Tarım ve Orman Bakanlığı I. Savunmasını verdi. Savunma, 2 sayfalık dilekçe, seçilen temsilcinin 49 sayfalık özgeçmişi ve temsilcinin bağlı olduğu Derneğin 15 sayfalık tüzüğünden oluşuyordu.
 • Ocak 2019: Mahkeme, Ara Kararında, Bakanlıktan ek bilgi ve belgeler istedi. İstenen bilgi ve belgelerin içinde, başvurusu reddedilen sivil toplum örgütlerinin başvuru dilekçeleri ve tüzükleri de vardı.
 • Şubat 2019: Mahkeme, Ara Karar Sonrası Kararında da Bakanlık’tan istenen ve Mahkemeye sunulmayan tüzükleri talep etti.
 • Nisan 2019: Bakanlık, Ara Karar Gereği ek beyanda bulunarak, başvuruda bulunanların tüzüklerinin gönderilmediğini/bulunamadığını iddia etti.
 • Mayıs 2019: Mahkeme, Yürütmeyi Durdurma talebimizi reddetti.
 • Haziran 2019: Ankara 11. İdare Mahkemesi’ne giderek ek beyanda bulunduk. Uzman bilirkişi görüşlerini ve Bakanlığa önceden sunulmuş olan tüzük vb. belgeleri yeniden dosyaya ekledik.
 • Haziran 2020: Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde 2018/2247 E.sayılı dosya üzerinden görülmekte olan davada ‘Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu’na sivil toplum örgütleri arasından Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği’nin üye olarak seçilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.‘ denilerek, idari işlemin iptaline karar verildi.
 • Temmuz 2020: Bakanlık, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurarak, Ankara 11. İdare Mahkemesi kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini talep etti.
 • Nisan 2021: Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Bakanlığın istinaf isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verdi.
error: Content is protected !!