YÖNETMELİK: Türk Tabipleri Birliği Dava Açtı.

YÖNETMELİK: Türk Tabipleri Birliği Dava Açtı.

Türk Tabipleri Birliği, 15 Şubat 2014’te Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin” bazı maddelerinin, ulusal ve uluslararası hukuksal düzenlemelerle güvence altına alınmış temel hayvan haklarına aykırı olduğu, Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu’nun ve Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun oluşumu da hukuka aykırılıklar içerdiğini belirterek, Danıştay’da yürütmenin durdurulması istemini de içeren bir iptal davası açtı.

TTB’nin davayla ilgili kurumsal web sitesinde yer verdiği haberde, dava konusu itirazları özet halde okuyabilirsiniz.

admin

Yorumlar kapalı.