TBMM-ÇEVRE KOMİSYONU: Özel Dosya/Çevre Komisyonu Toplantıları

TBMM-ÇEVRE KOMİSYONU: Özel Dosya/Çevre Komisyonu Toplantıları

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değiştirilmesine yönelik olarak Çevre Komisyonu ve Çevre Alt Komisyonu tarafından yapılan tüm toplantılar, TBMM tutanakları ve TBMM Komisyon Haber sayfaları incelenerek özetlenmiştir.


 

 

ÇEVRE KOMİSYONU 1. Toplantı 19.02.2014

19 Şubat 2014

Çevre Komisyonu, (bu süreçte dünyada hayvanların korunmasıyla ilgili önemli gelişmeler olduğu ve kanunun güncellenmesi gerektiği gerekçesiyle) 2004 yılında çıkarılan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklikler yapmak üzere 19.02.2014 tarihinde toplandı.

Aynı tarihli toplantıda, Başbakanın imzası bulunan “Hayvanların Korunmasına Dair Kanun Tasarısı” ile CHP Milletvekillerinin imzası bulunan “5199 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi”nin, tasarı esas alınmak üzere birleştirerek görüşülmesi için bir alt komisyon oluşturulmasına karar verildi.

Alt Komisyon: 

AKP Manisa Milletvekili, Selçuk Özdağ (Alt Komisyon Başkanı)
AKP Malatya Milletvekili, Hüseyin Cemal Akın
AKP İzmir Milletvekili, Aydın Şengül
AKP Kocaeli Milletvekili, Zeki Aygün
CHP İstanbul Milletvekili, Melda Onur
MHP Kastamonu Milletvekili, Emin Çınar
HDP Mardin Milletvekili, Erol Dora

Meclis Haber
Toplantı Tutanağı

 

Alt Komisyon 1. Toplantı 19.02.2014

Bu toplantıda, hayvan hakları alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütleri, Baroların Hayvan Hakları Komisyonları Temsilcileri, Veteriner Hekim Meslek Odaları Temsilcileri süre kısıtlaması olmaksızın dinlenerek görüşler alındı.

Söz alan hayvan hakkı savunucuları,

– Tasarıda sözü edilen ‘Doğal Yaşam Parkları’nın uygulanabilir olmadığı,
– Hayvanlara yönelik şiddet, tecavüz, kötü muamele gibi eylemlerin mutlaka suç kapsamında
olması gerektiği,

– Pet-shoplarda hayvan satışının yasaklanması gerektiği,

– Sirklerin ve Yunus Parklarının yasaklanması gerektiği

– Uyuşturucu satışı gibi başka suçların de işlendiği -ve zaten yasak olan- Hayvan Dövüşlerinin engellenmesi için yeni düzenlemeler yapılması gerektiği

– Hayvan bakımevlerinde gönüllülerin çalışmasına izin verilmesi gerektiği,

– Tasarıdaki “tehlikeli ırk” kavramının kesinlikle kaldırılması gerektiği,

– Kısırlaştırılıp çiplenerek kayıt altına alınan hayvanların, orman-çöplük-kırsal alan yerine “alındığı ortama” geri bırakılması gerektiği

şeklinde görüşlerini belirttiler.

Görüşler ayrıca, 29 Belediye, 10 Baro, 5 Üniversite, 3 Meslek Odası, 58 STK tarafından yazılı olarak komisyona sunuldu.

 

Alt Komisyon 2. Toplantı 27.02.2014 

Bu toplantıda, Tüm Kanatlı Hayvanlar Federasyonu temsilcileri, Köpek Eğitmeni Tarkan Özvardar, Ankara merkez ilçe Belediye Veteriner İşleri Müdürleri dinlendi.

Eğitmen Tarkan Özvardar, hayvan sahiplenecek kişilerin mutlaka sertifika eğitimine tabi tutulması, hayvan dövüşlerinin yasaklanması, kaçak hayvan girişlerinin engellenmesi için gümrüklerde denetimlerin arttırılması ve üretim çiftliklerinin mutlaka denetlenmesi gerektiğini belirtirken; Tüm Kanatlı Hayvanlar Federasyonu yetkilileri, hayvan dövüşlerinin yasaklanmasına karşı olduklarını, horozların dövüştürülmediği, “müsabaka” yaptırıldığı ve Hint Horozunun neslinin tükenmemesi için bu müsabakaların at yarışları gibi yasal bir zemine oturtulması gerektiğini belirttiler.

Belediye yetkilileri ise, bütçelerinin yetersiz olması sebebiyle mevcut bakımevlerinin de yetersiz koşullarda olduğunu, hayvanlarının terk edenlere ağır cezalar getirilmesi gerektiğini ve ülke çapında kısırlaştırma seferberliği başlatılması gerektiğini belirttiler.

 

Alt Komisyon 3. Toplantı 17.04.2014 

Komisyona, ‘sokak hayvanlarının saldırısına uğradığını’ belirterek dinlenmelerini talep eden kişiler davet edilmelerine rağmen katılmadılar.

Alt Komisyonun davet ettiği ve sokak hayvanlarının saldırısına uğradığı bilinen 23.Dönem CHP İstanbul Milletvekili Bayram Meral; hayvanların idaresinin tek elden yönetilmesi gerektiği, sokak hayvanlarının gruplar halinde dolaşarak bazı insanları korkuttuğu ve zarar verdiğini, buna karşı önlem alınması gerektiğini belirtti.

 

Alt Komisyon 4. Toplantı 24.04.2014 
Bu toplantıya, Bakanlıklar, Baro Temsilcilikleri ve Akademisyenler davet edilerek hazırlanan taslak metin müzakere edildi.

 

Alt Komisyon 5. Toplantı 30.04.2014
Bu son toplantıda, oluşturulan metne son hali verildi.
Bu çerçevede, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı şekillendirildi.

 

 

ÇEVRE KOMİSYONU 2. Toplantı 11.06.2014

11 Haziran 2014

Çevre Alt Komisyonu’nun hazırladığı rapor görüşülmek üzere toplantı yeter sayısı ile toplantı açıldı. Alt Komisyon Başkanı Selçuk Özdağ, yapılan toplantı, görüşme ve çalışmaları anlattıktan sonra Orman ve Su İşleri Bakanı bu süreci ve Bakanlık çalışmalarını özetledi.

Maddelerin oylanmasına geçildi.

 

 • 1. madde kabul edildi:

(Bu kanunda yer alan)

“a) Hayvan refahı: Hayvanların etolojik, fiziksel ve psikolojik yönden sağlık, bakım beslenme, barınma ve nakil ihtiyaçlarının en üst düzeyde temin edilerek, hayvanların gereksiz yere ağrı, acı çekmelerine veya yaralanmalarına yol açmayacak koşulların karşılandığı yaşam tarzını,”

“g) Güçten düşmüş hayvan: Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları haricinde yaşlanma, sakatlanma, yaralanma ve hastalanma gibi çeşitli sebeplerle fizikî gücünü kaybetmiş hayvanları,”
(Kabul Edilen Önerge: Hüseyin Cemal Akın, Malatya MV)

k) Hayvan bakımevi: Mahalli idareler ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan, işletilen veya yönetilen, sahipsiz hayvanların rehabilite edildiği ve bakıldığı tesisi,

o) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,”

(ifade eder.)

 • 5. madde kabul edildi:

“Madde 5- Ev hayvanını sahiplenen, satan veya ona bakan kişi, hayvanı hayvan refahına uygun olarak barındırmak, etolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmekle yükümlüdür.

Ev hayvanlarını satan veya sahiplenen kişiler, hayvanlarından kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü olup; zamanında ve yeterli seviyede tedbir alınmamasından kaynaklanan zararları tazmin etmek zorundadırlar.

Büyükşehir, İl ve ilçe merkezlerinde ev hayvanı satan ve sahiplenen kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılarak sertifika almakla yükümlüdürler.
(Kabul Edilen Önerge: Osman Kahveci, Karabük MV)

Ev hayvanı ve kontrollü hayvanları bulundurma, bakma, sahiplenme ve satışı konularındaki eğitim ile bu hayvanların çevreye verebilecekleri zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirlere ilişkin usul ve esaslar, ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
(Kabul Edilen Önerge: Hüseyin Cemal Akın, Malatya MV)

Ticari amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev hayvanları sahiplerinin borçlarından dolayı haczedilemezler.”

 • 6. Madde kabul edildi:

Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.

Mahalli idareler, sahipsiz veya güçten düşmüş ev hayvanlarını hayvan bakımevlerine götürmekle yükümlüdür. Mahalli idarelerce bu hayvanların öncelikle bakımevlerinde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların mikroçiple kayıt altına alındıktan sonra öncelikle sahiplendirilmeleri esastır. Güçten düşmüş hayvanlar, bakımevlerinde ayrılacak özel bölümlerde hayvan refahına uygun olarak bakılır. Mahalli idareler sahipsiz ev hayvanlarının refahını sağlamak üzere yeterli sayı ve özellikte besleme noktalan teşkil etmekle yükümlüdür. 14 üncü maddenin (r) bendinde tarif edilenler hariç olmak üzere sahiplendirilemeyenler, mahalli idarelerce oluşturulacak besleme noktalarına bırakılır.

(Kabul Edilen Önerge: Mehmet Metiner, Adıyaman MV)
(İtirazlar: İstanbul MV Melda Onur, Tekirdağ MV Emre Köprülü, Kocaeli MV Mehmet Hilal Kaplan, Türkiye Barolar Hayvan Hakları Kurulları adına Av.Mustafa Çakı, Türkiye Barolar Birliği Temsilcisi Av.Buğcan Çankaya, Av.Burcu Yağcı)

Belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan kısırlaştırma hizmetleri, Bakanlığın koordinasyon ve denetiminde yürütülür. Kısırlaştırma hizmeti ile ilgili usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir
(Kabul Edilen Önerge: Osman Kahveci, Karabük MV)

Hayvan bakımevi izinleri Mahalli İdareler tarafından verilir.
(Kabul Edilen Önerge: Mehmet Metiner, Adıyaman MV)

Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere; belediyeler, orman idareleri, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna ait binalar ve demirbaşlar tahsis edilebilir. Tahsis edilen arazilerin üzerinde amaca uygun tesisler ilgili Bakanlığın/İdarenin izni ile yapılır.

 

 • 4. Madde kabul edildi:

5199 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere sırasıyla aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:

Hayvanlar üzerinde yapılacak deneysel çalışmalar, etik kurullarınca düzenlenen eğitim programlarına katılarak deney hayvanı kullanım sertifikası alan araştırmacılar tarafından yapılır.

Deney hayvanlarının ithalat ve ihracatı izne tâbidir. Bu izin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca verilir.”

(İtirazlar: AKP Kadıköy Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Zuhal Ardahanlı, Türkiye Barolar Hayvan Hakları Kurulları adına Av.Mustafa Çakı, Türkiye Barolar Birliği Temsilcisi Av.Burcu Yağcı, Av.Buğcan Çankaya, Bireysel Hayvan Hakkı Savunucusu Ahmet Fırat Yıldız, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Oytun Okan Şenel, İstanbul Çevre Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Burak Özgüner)


 • 10. Madde Kabul Edildi:
Üretim çiftlikleri haricinde ev hayvanı ticareti yapmak yasaktır. Akvaryum balıkları ve kuş türleri bu yasağın dışındadır. Bu hayvanların ticaretinin yapıldığı yerlerde, hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunludur. Üretim çiftliklerinin ruhsatlandırılması ve denetimi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yerine getirilir.
Ev hayvanlarının üretimini yapanlar, annenin ve yavrularının sağlığını tehlikeye atmamak için gerekli anatomik, fizyolojik ve davranış karakteristikleri ile ilgili önlemleri almakla yükümlüdür.
Hayvanların ticarî amaçla film çekimi ve reklam için kullanılması ile ilgili hususlar izne tâbidir. Bu izne ait usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parklarının kurulması, işletilmesi, gösteri yapılması yasaktır. [Önerge ile maddeden çıkarıldı]

(Kabul Edilen Önerge: Mehmet Metiner, Adıyaman MV)
(İtirazlar: Bağımsız Hayvan Hakları Savunucusu Okan Oflaz, Yunuslara Özgürlük Platformu Temsilcisi Öykü Yağcı)

Meclis Haber
Toplantı Tutanağı

 

ÇEVRE KOMİSYONU Son Toplantı 19.06.201419.06.2014

Geçen toplantıdan, maddelerin oylanmasına devam edildi.

 

 • Madde 14 – Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

a) Kesim hayvanları ve 4915 sayılı Kanun çerçevesinde avlanmasına ve özel üretim çiftliklerinde kesim hayvanı olarak üretimine izin verilen av hayvanları ile ticarete konu yabani hayvanlar dışındaki hayvanları kasten öldürmek.

b) Ölmüş ya da (a) bendi kapsamında öldürülmüş hayvanları et ihtiyacı amacıyla piyasaya sürmek.

c) Hayvanlara işkence yapmak

d) Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak

e) Kasıtlı olarak kötü davranmak, psikolojik acı çektirmek, aç ve susuz bırakmak, sokağa terk etmek, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak.

f) Hayvanları, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak.

g) Hayvan bakımı eğitimi almamış kişilerce ev hayvanı satmak.

h) Ev hayvanlarını on altı yaşından küçüklere satmak.

ı) Hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan, vücutlarına müdahalelerde
bulunmak.

j) Kesim için yetiştirilmiş hayvanlar dışındaki hayvanları ödül, ikramiye ya da prim
olarak dağıtmak.

k) Hasta, sakat ve yaşlı durumda bulunan veya iyileşemeyecek derecede ağrısı veya acısı olan bir hayvanı kesmek ya da ağrısız öldürme amacından başka bir amaçla birine devretmek, satmak veya almak, [önerge ile metinden çıkartıldı]
(Kabul Edilen Önerge: Eşref Taş, Bingöl MV)

l) Tıbbî gerekçeler hariç hayvanlara ya da onların ana karnındaki yavrularına veya
havyar üretimi hariç yumurtalarına zarar verebilecek sunî müdahaleler yapmak, yabancı
maddeler vermek.

m) Hayvanları hasta, gebelik süresinin 2/3’ünü tamamlamış gebe ve yeni ana iken
çalıştırmak, uygun olmayan koşullarda barındırmak.

n) Hayvanı; acı, ıstırap ya da zarar görecek şekilde film çekimi, reklam ve benzeri
işlerde kullanmak.

o) Sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirmek,
acı, ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, sigara, uyuşturucu ve bunun gibi
bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler vermek.

p) Sahipli hayvanları kasten başıboş bırakmak.

r) Kas ve çene yapısı güçlü, tehlike arz edebilecek hayvanları ağızlıksız ve tasmasız
dolaştırmak.

s) Sokaklarda ve barınaklardaki sahipsiz kedi ve köpekler üzerinde deney yapılamaz. [önerge ile metne eklendi]
(Ortak Önerge: Melda Onur, İstanbul MV- Erol Dora, Mardin MV- Aydın Şengül, İzmir MV)

 

 • 5199 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Her ilde il hayvanları koruma kurulu, vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, hayvanların korunması ve buna ilişkin mevcut sorular ile çözümlerine yönelik olmak üzere toplanır. Bu toplantılara;

a) Büyükşehir belediyesi kurulan illerde Büyükşehir Belediyesi Genel sekreteri veya Genel Sekreter Yardımcısı ile büyükşehir ilçe belediye başkanları veya başkan yardımcıları, büyükşehir belediyesi kurulmayan illerde ise il belediye başkanları veya yardımcıları,
(Kabul Edilen Önerge: Selçuk Özdağ, Manisa MV)

b) İl özel idare genel sekreteri veya genel sekreter yardımcısı,

c) İl çevre ve şehircilik müdürü,

d) Bakanlığın ildeki şube müdürü,

e) İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürü,

f) Halk sağlığı müdürü,

g) İl milli eğitim müdürü,

h) İl müftüsü,

ı) Belediyelerin veteriner işleri müdürü,

j) Veteriner fakülteleri olan yerlerde fakülte temsilcisi,

k) Münhasıran hayvanları koruma ile ilgili faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlardan valilik tarafından seçilecek iki temsilci, [“en çok” ifadesi önergeyle metinden çıkarılmıştır]
(Kabul Edilen Önerge: Melda Onur, İstanbul MV)

1) İl veya bölge veteriner hekimler odasından bir temsilci,

m) İl barosunun hayvan hakları kurulunda görevli bir avukat, kurulun bulunmaması halinde baronun görevlendireceği bir avukat katılır.

Kurul başkanı gerekli gördüğü durumlarda konuyla ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlardan yetkili isteyebilir.

İl hayvan koruma kurulu sekretaryasını Bakanlığın ildeki şube müdürlüğü yürütür. Kurul, çalışmalarının sonucunu, önemli politika, strateji, uygulama, inceleme ve görüşlerini Bakanlığa bildirir. İllerde temsilciliği
bulunmayan kuruluş varsa il hayvan koruma kurulları diğer üyelerden oluşur. Kurul, kurul başkanı tarafından
toplantıya çağrılır.

İl hayvanları koruma kurulunun çalışma esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

 

 • 5199’sayılı Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Görev ve mali destek
Madde 19- Sahipsiz hayvanlar ile ev hayvanlarının korunması amacıyla hayvan bakımevleri ve hastanelerin kurulması; buralarda bakım, rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi faaliyetlerin yürütülmesi, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, illerde il özel idareleri ve il belediyeleri ile, nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçelerde belediyeler tarafından gerçekleştirilir. Büyükşehir belediyeleri dışındaki mahalli idarelerden Bakanlık tarafından uygun görülenlere mali destek sağlanır.
(Kabul Edilen Önerge: İlyas Şeker, Kocaeli MV)

Hayvan bakımevi ve hastanesi kurmak, işletmek veya işlettirmekle sorumlu mahalli idareler diğer mahalli idareler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolleri yapabilir.
(Kabul Edilen Önerge: Selçuk Özdağ, Manisa MV)

Bu maksatla Bakanlık bütçesine gerekli ödenek konulur, bu ödeneğin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
(Kabul Edilen Önerge: Osman Kahveci, Karabük MV)

 

 • 5199 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 22- Hayvanat bahçeleri Bakanlık, mahalli idareler ve tüzel kişilikler tarafından kurulabilir. Hayvanat bahçeleri hayvanların doğal hayat ortamına en uygun şekilde tanzim edilir. Bakanlık tarafından yapılacak hayvanat bahçeleri için 6831 sayılı Kanuna tâbi alanlar bedelsiz olarak tahsis edilebilir.

Hayvanat bahçelerinin kuruluşu, denetimi ile çalışma esas ve usulleri Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
(Muhalefet Şerhi: Melda Onur, İstanbul MV)
(İtirazlar: Nesrin Çıtırık-Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı, Sena Kaleli-Bursa MV, Oytun Okan Şenel-Ankara Veteriner Hekimler Odası Başkanı, Av.Ahmet Kemal Şenpolat-Bir Damla Yaşam Derneği Temsilcisi, Av.Burcu Yağcı-Türkiye Barolar Birliği Temsilcisi)

 

 • Madde 10 – 5199 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin başlığı “Cezalar” şeklinde, birinci fıkrasının (b), (g), (h), (k) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya (p) ve (r) bentleri eklenmiş; ikinci fıkrası kaldırılmıştır.

b) 5 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında öngörülen hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına ikiyüz Türk Lirası; dördüncü fıkrasına göre Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uymayanlara beşyüz Türk Lirası idarî para cezası

g) 10 uncu maddenin birinci fıkrasına aykırı davrananlara hayvan başına binbeşyüz Türk Lirası; ikinci fıkrasına aykırı davrananlara havyan başına ikiyüz Türk lirası; üçünü fıkrasına aykırı davrananlara ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Dördüncü fıkrasına aykırı davrananların işletme ruhsatları iptal edilir ve hayvan başına beşbin Türk Lirası idarî para cezası

h) 11 inci maddenin birinci fıkrasındaki eğitim ile ilgili yasaklara aykırı davrananlara binbeşyüz Türk Lirası; ikinci fıkrasına aykırı davrananlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası

k) 14 üncü maddenin (a) bendine aykırı davrananlara 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası; (b) bendine aykırı davrananlara 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezası; (c) ve (d) bentlerine aykırı davrananlara 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası; (e) bendine aykırı davrananlara üçbin Türk Lirası idari para cezası; (n) bendine aykırı davrananlara ikibin Türk Lirası idari para cezası; (f), (g), (h), (ı), (j). (l), (k), (m),(p), (r) bentlerine aykırı davrananlara bin Türk Lirası idari para cezası, (a) bendindeki fiilin işkence suretiyle işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılır, (b) bendindeki fiilin işlenmesi durumunda ayrıca kesilmiş hayvanlara el konulur

m) 21 inci maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına bin Türk Lirası idarî para cezası

p) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı davrananlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilir

r) Sahibinin kusurlu ya da taksirli davranışından dolayı hayvanın, insan hayatını tehlikeye sokacak şekilde vereceği zararlardan dolayı hayvanın sahibi sorumludur. Bu hükme aykırı davranan hayvan sahiplerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilir.

 

 • MADDE 11-5199 sayılı Kanunun,

a) 3 üncü maddesinin (ı) bendinde ve 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve süs” ifadeleri madde
metninden çıkarılmıştır.

b) 4 üncü maddesinin (k) bendinde yer alan “belediyece” ifadesinden sonra gelmek üzere “mikroçip ile”
ifadesi eklenmiştir.

c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yavrulama, gebelik ve süt anneliği dönemlerinde”
ifadesi madde metninden çıkarılmıştır.

d) 31 inci maddesinde yer alan “3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 4631 sayılı Hayvan Islahı
Kanunu” ifadesi madde metninden çıkarılmış; yerine “5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda
ve Yem Kanunu” ifadesi eklenmiştir.

 

 • MADDE 12 – 5199 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır

 

 • MADDE 13- Bu Kanunun;

a) 2 nci maddesiyle değiştirilen 5199 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası yayımı tarihinden itibaren 1 yıl sonra,
b) 5 inci maddesiyle, değiştirilen 5199 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinden itibaren 1 yıl, dördüncü fıkrası 2 yıl sonra,
c) Diğer hükümleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

 • 3. madde 2. fıkrasının son cümlesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

14’üncü maddenin (r) bendinde tarif edilenler hariç olmak üzere, sahiplendirilemeyenler okul, hastane, ibadethane, çocuk, oyun alanları gibi toplumun yoğun olarak kullandığı yerler hariç alındıkları ortama bırakılır.

(Ortak Önerge: Osman Kahveci- Karabük MV, İlyas Şeker-Kocaeli MV,  Selçuk Özdağ-Manisa MV,  Melda Onur-İstanbul MV, Zeki Aygün-Kocaeli MV, Ahmet Kenan Tanrıkulu-İzmir MV, Eşref Taş-Bingöl MV, Lütfü Türkkan-Kocaeli MV, Temel Coşkun-Yalova MV, Aydın Şengül-İzmir MV, Hüseyin Cemal Akın-Malatya MV, Gülşen Orhan-Van MV, Gülay Dalyan-İstanbul MV, Erol Dora-Mardin MV, Sena Kaleli-Bursa MV, Mehmet Hilal Kaplan-Kocaeli MV)

 

 • Madde 10 – 5199 sayılı Hayvanları Korumu Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici madde 3 – Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleriyle yunus parklarının kurulması, işletilmesi yasaktır. Mevcut işletmeler hayvan sayısını artırma, yeni Şube açma gibi yollarla kapasite artırımına gidemez, üretim yapamaz, Bakanlığın izni olmadan işletme hakkını devredemez. Bu işletmelerin hayvan refahına uygun olarak faaliyet göstermesini sağlayacak kriterler, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde, ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.

(Ortak Önerge: Osman Kahveci- Karabük MV,  İlyas Şeker-Kocaeli MV,  Selçuk Özdağ-Manisa MV,  Melda Onur-İstanbul MV, Zeki Aygün-Kocaeli MV, Ahmet Kenan Tanrıkulu-İzmir MV, Eşref Taş-Bingöl MV, Temel Coşkun-Yalova MV, Aydın Şengül-İzmir MV, Hüseyin Cemal Akın-Malatya MV, Gülşen Orhan-Van MV, Gülay Dalyan-İstanbul MV, Erol Dora-Mardin MV, Sena Kaleli-Bursa MV, Mehmet Hilal Kaplan-Kocaeli MV)

 

 • Bu kanunun;

a) 2 nci maddesiyle değiştirilen 5199 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası yayımı tarihinden itibaren 1 yıl sonra,

b) 5 inci maddesiyle değiĢtirilen 5199 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası 31.12.2016 tarihi itibariyle,
(Ortak Önerge: Selçuk Özdağ-Manisa MV,  Melda Onur-İstanbul MV, Mehmet Hilal Kaplan-Kocaeli MV, Erol Dora-Mardin MV, Mustafa Serdar Soydan-Çanakkale MV, Lütfü Türkkan-Kocaeli MV)

c) Diğer hükümleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Toplantı Tutanağı

admin

Yorumlar kapalı.